Všeobecné obchodné podmienky

Vážený hosť,

teší nás, že ste sa rozhodli využiť služby Hotela Arkady Hof Stupava. Vzhľadom na skutočnosť, že sa snažíme, aby Váš pobyt v našom hoteli bol čo najpríjemnejší, dovoľujeme si Vás požiadať o preštudovanie nasledovných Všeobecných obchodných podmienok, ktoré upravujú a špecifikujú zmluvný vzťah medzi Vami a hotelom, založený akceptáciou Vašej objednávky.

1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj ,,VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkovateľom hotela a jeho klientmi, s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovania služieb.

2. Tieto obchodné podmienky platia pre zmluvy o prenechaní hotelových izieb na ubytovanie, konferenčných a banketových miestností hotela na podujatia a vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre všetky ďalšie dodávky a služby poskytované klientom.

3. Obchodné podmienky klienta môžu byť akceptované iba v prípade, keď budú výslovne vopred písomne dohodnuté.

4. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody) a objednávky, predmetom ktorej je záväzok hotela poskytnúť klientovi určité služby a záväzok klienta uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu.

5. Platí domnienka, že klient sa s týmito VOP oboznámil, ibaže preukáže, že prístup k nim bol obmedzený prípadne zamedzený zavinením hotela.

6. Tieto VOP sa stavajú pre hotel záväznými dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.

I. Definícia pojmov

Pre účely tejto zmluvy sa rozumie:

1. Klient: každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s hotelom zmluvu o poskytnutí služieb alebo zašle hotelu záväznú objednávku.

2. Hotel: objekty prevádzkované spoločnosťou HOLLEN s.r.o., so sídlom Kosatcová 24/A, 841 07 Bratislava, IČO: 35804505., zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro. vložka č. , s názvom prevádzky Arkady Hof Hotel & Restaurant.

3. Zmluvnými stranami: sú hotel a klient.

4. Služba: akékoľvek služby poskytované hotelom v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie, stravovacie, wellness a kongresové služby.

5. Individuálny klient: spravidla 1 až 10 osôb, ktoré si spoločne objednajú služby hotela alebo rezervujú ubytovanie v hoteli v rovnakom termíne príchodu a odchodu, maximálne však 5 izieb.

6. Skupina: spravidla 6 a viac osôb, ktoré si spoločne objednajú služby hotela alebo rezervujú ubytovanie v hoteli v rovnakom termíne príchodu a odchodu, minimálne však 6 izieb.

7. Podujatie:  spoločenská akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb a ktorá je spojená s poskytovaním viacerých druhov služieb hotela.

 

8. Organizátor podujatia:  každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá organizačne, technicky alebo iným spôsobom zabezpečuje podujatie v mene alebo v prospech klienta a za tým účelom vstupuje do zmluvného vzťahu s hotelom; ak nie je dohodnuté inak, platí, že objednávateľ podujatia (klient) je jeho organizátorom.

9. Okamih úhrady: moment, kedy hotel získal možnosť disponovať s uhradenými prostriedkami, t.j. dňom ich pripísania na účet, prevzatím v pokladni a pod.

10. Škoda: skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak je to možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

 

II. Uzavretie zmluvy

1. Uzavretím zmluvy sa rozumie dohoda uzavretá medzi hotelom a klientom o poskytovaní služieb.

2. Uzatvorením zmluvy sa hotel zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom klientovi súčasne vzniká povinnosť zaplatiť hotelu dohodnutú cenu a nahradiť prípadnú škodu, spôsobenú v súvislosti s čerpaním hotelových služieb.

3. Zmluva vzniká potvrdením objednávky /rezervácie/ klienta zo strany hotela. Potvrdenie môže byť vykonané písomne, faxom, e-mailom.

4. Zmluvní partneri sú hotel a klient. Pokiaľ služby hotela objednávala tretia osoba /sprostredkovateľ/, voči hotelu je povinnou /zmluvnou/ stranou sám sprostredkovateľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5. V prípade skupinových alebo pravidelne opakujúcich sa objednávok môžu zmluvné strany uzavrieť písomnú rámcovú zmluvu s tým, že dohody dojednané v tejto zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Platnosť VOP však tým nie je dotknutá. To platí aj v prípade individuálnych písomných zmlúv.

6. Ďalší prenájom prenechaných miestností ako aj ich používanie na iné účely ako ubytovanie, resp. na iné účely ako bolo dohodnuté v zmluve, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas hotela.

 

III. Ubytovacie služby – individuálni klienti

1. Hotel je povinný dať k dispozícii klientovi rezervované izby od 15.00 hodiny dohodnutého dňa príjazdu. Klient má nárok na pripravenie rezervovanej izby pred uvedeným termínom len v prípade, že sa na tom s hotelom pri uzatváraní zmluvy výslovne dohodol. Klient nemá nárok na odovzdanie k dispozícii konkrétnej izby, ibaže sa s hotelom na tom osobitne dohodol. V prípade odovzdania izby v skoršom čase od 10.00 do 13.59 hodiny dňa príchodu má hotel právo účtovať 25% z cenníkovej ceny ubytovania. V prípade odovzdania izby v skoršom čase od 6.00 do 13.59 hodiny dňa príchodu má hotel právo účtovať 50% z cenníkovej ceny ubytovania.

2. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10.00 hodiny dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby je hotel oprávnený účtovať 50% cenníkovej ceny, ak dôjde k uvoľneniu izby do 15.00 hodiny.

3. Ak sa klient neubytoval do hotela najneskôr do 18.00 hodiny dňa príchodu a pokiaľ nebol výslovne dohodnutý neskorší príchod, hotel je oprávnený rezervované izby prenechať inému klientovi.

4. Ak sa klient ubytuje v hoteli pred 6.00 hodinou rannou, je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

5. Klient je povinný pri nasťahovaní sa do izby akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť na recepcii hotela. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade, že hotel zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta bez toho, aby klient na tieto skutočnosti upozornil recepciu hotela, je klient povinný nahradiť hotelu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.

6. Pobyt klienta v hoteli upravuje ubytovací poriadok a prevádzkové poriadky hotela. Tieto poriadky sú pre klientov hotela záväzné.

7. Hotel je povinný umožniť klientovi uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty na bezpečnom mieste /hotelový trezor/. Pokiaľ toto právo klient nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, odcudzením alebo iným spôsobom zodpovedá hotel len v obmedzenej miere alebo nezodpovedá. Za klenoty, peniaze a iné cennosti uložené do trezora hotel zodpovedá len do výšky 332 €. Právo na náhradu škody zanikne, ak ho klient neuplatnil najneskôr do 15 dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel. Platí domnienka, že o škode sa dozvedel najneskôr v deň odchodu z hotela.

 

IV. Ubytovacie služby – skupiny

1. Ak nie je uvedené v týchto VOP inak, platia pre ubytovacie podmienky skupín ustanovenia Čl. III. VOP.

 

V. Ceny za hotelom poskytované služby a platobné podmienky

1. Klient je povinný zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu, to platí aj pre služby, ktoré hotel poskytol na základe výslovnej požiadavky klienta tretím osobám.

2. Dohodnutá je cena, ktorá je uvedená v potvrdení rezervácie. Pokiaľ cena nebola takto dohodnutá, platia zverejnené cenníkové ceny.

3. Ceny uvedené v cenníku hotela sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, nezahŕňajú však miestne dane.

4. Pokiaľ doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím objednaných služieb presiahne 4 mesiace, v priebehu ktorých sa zvýšia hotelové ceny, môže hotel dohodnutú cenu primerane zvýšiť, maximálne však o 10% dohodnutej ceny.

5. K zmene ceny môže hotel pristúpiť aj vtedy, ak klient dodatočne zmení so súhlasom hotela počet rezervovaných izieb, rozsah hotelových služieb, dĺžku pobytu a podobne.

6. Hotel je oprávnený pri uzavretí zmluvy žiadať platbu vopred.

7. Ak sa nedohodne vopred inak, v prípade organizovaných podujatí, podkladom pre vyúčtovanie objednaných a využitých služieb zo strany klienta je daňový doklad – faktúra vystavená v deň odchodu klienta z priestorov hotela alebo v deň, kedy klient využil objednané služby hotela. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi SR.

8. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom, kedy hotel mohol disponovať uhradenou čiastkou, t. j. deň pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu hotela.

9. Platba platobnou kartou môže byť vykonaná pred aj po čerpaní hotelových služieb, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných na realizáciu platby. Poskytnutím údajov na platbu platobnou kartou klient vyslovuje súhlas s jej použitím. Hotel má právo aj dodatočne zúčtovať z platobnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode /napr. konzumácia z minibaru, náhrada škody, pokuty a podobne/, s čím klient vyslovuje súhlas. Hotel je však povinný písomne /e-mailom/ informovať klienta o akomkoľvek dodatočnom vyrovnaní rozdielov z platobnej karty klienta a o dôvodoch takéhoto dodatočného zúčtovania.

10. Pri omeškaní s platbou je hotel oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5 % omeškanej platby za každý deň omeškania.

 

VI. Podujatia

1. Na zabezpečenie a riadnu prípravu podujatia je jeho organizátor povinný písomne oznámiť hotelu konečný počet účastníkov najneskôr 7 pracovných dní pred konaním podujatia.

2. V prípade zmeny rozsahu poskytovaných služieb na žiadosť klienta, hotel poskytne navýšenie rozsahu poskytovaných služieb podľa vlastných možností, s tým, že k takejto požiadavke pristupuje so starostlivosťou riadneho obchodníka. Na zvýšenie rozsahu poskytovaných služieb však klient právny nárok nemá.

3. Zmena v počte účastníkov podujatia o viac než 10% musí byť s hotelom vopred písomne dohodnutá. Pri takejto zmene /odchýlke/ počtu účastníkov si hotel vyhradzuje právo jednostranne zameniť potvrdené miestnosti. Dohodnutý štandard a technické vybavenie musia zostať zachované.

4. Pri prekročení počtu účastníkov o viac než 10 % je hotel tiež oprávnený prepracovať a zmeniť dohodnutú cenu. Základom vyúčtovania je skutočný počet účastníkov.

5. Organizátor je tiež povinný písomne oznámiť hotelu:

a) spôsob usporiadania miestnosti najneskôr 10 dní pred začiatkom podujatia. V prípade, že organizátor zmení spôsob usporiadania miestnosti po tomto termíne, hotel si vyhradzuje právo účtovať poplatok za reorganizáciu vo výške 100 €.

b) o potrebnom technickom zabezpečení najneskôr 10 dní pred začiatkom podujatia. Ak vopred určené technické zabezpečenie nebude počas podujatia využité, hotel požaduje úhradu v plnej výške na základe cenovej ponuky.

c) o výbere coffee breakov, menu jedál a nápojov, najneskôr 10 dní pred začiatkom podujatia. V prípade, že klient písomne neoznámi výber jedál a nápojov v určenom predstihu, hotel môže uskutočniť výber namiesto organizátora podujatia. Zmenu občerstvenia zo strany organizátora menej ako 10 dní pred začiatkom podujatia nemusí hotel akceptovať.                                                                       

d) o presných časoch využitia miestnosti a programe podujatia najneskôr 10 dní pred začiatkom podujatia. Rezervované miestnosti budú organizátorovi k dispozícií len v rámci dohodnutých časov. Akékoľvek zmeny časov musia byť vopred odsúhlasené zo strany hotela. Ak sa zmení čas využitia miestnosti alebo časy programu podujatia menej ako 10 dní pred začiatkom podujatia, hotel môže požadovať úhradu dodatočného poplatku.

6. Pri podujatiach v priestoroch reštaurácie, hodovne a konferenčných miestnostiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 22.00 hodiny, a pokiaľ dohodnutá cena už nezohľadňuje dlhšie trvanie podujatia /nad rámec otváracích hodín/ môže hotel účtovať obslužné.

7. Pri podujatiach v priestoroch Lobby baru, ktoré trvajú dlhšie ako do 24.00 hodiny a pokiaľ dohodnutá cena už nezohľadňuje dlhšie trvanie podujatia /nad rámec otváracích hodín/ môže hotel účtovať obslužné.

8. Výška obslužného je 100 € / každá začatá hodina.

9. Organizátor prípadne objednávateľ podujatia nie sú oprávnení zásobovať podujatie vlastnými jedlami alebo nápojmi s výnimkou predchádzajúcej výslovnej písomnej dohody s hotelom. V takých prípadoch hotel účtuje servisný poplatok.

10. Organizátor podujatia a jeho objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť za konzumáciu jedál a nápojov objednaných zo strany účastníkov podujatia nad dohodnutý rámec celkovej kalkulácie.

11. Organizátor podujatia a jeho objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť za služby objednané zo strany účastníkov podujatia nad dohodnutý rámec celkovej kalkulácie.

12. Za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva klientom hotel nezodpovedá. Pri podujatí sú organizátor /objednávateľ/ povinní vysporiadať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady všetky záväzky voči organizáciám na ochranu autorských práv.

13. Organizátor podujatia alebo objednávateľ sú povinní bezodkladne informovať hotel, ak je podujatie spôsobilé vyvolať verejný záujem, narušiť verejný poriadok, obmedziť alebo ohroziť záujmy hotela a iných klientov hotela. Hotel je oprávnený vykonať adekvátne opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a klient je povinný ich znášať.

14. Inzeráty v novinách alebo iné zverejnenie v médiách /tlačových, elektronických a podobne/, reklamy a oznamy určené širokej verejnosti, najmä pozvania k prijímacím pohovorom, konanie politických, náboženských a komerčných podujatí, ktoré by mohli poukazovať na akýkoľvek vzťah k hotelu, prípadne sú spôsobilé poškodiť dobré meno hotela alebo parazitovať na jeho povesti, vyžadujú predchádzajúci výslovný písomný súhlas hotela.

15. Pokiaľ hotel pre organizátora podujatia, na základe jeho požiadavky obstaráva technické a iné zariadenia od tretích subjektov, koná tak vždy v mene, v plnej moci a na účet organizátora podujatia, prípadne objednávateľa. Hotelu tým nevznikajú žiadne záväzky voči tretím osobám a nároky tretích subjektov z užívania tohto zariadenia sú nárokmi iba voči organizátorom /objednávateľom/ podujatia.

16. Používanie vlastných elektrických, elektronických, technických zariadení organizátora, resp. objednávateľa podujatia pri použití elektrickej siete hotela vyžaduje jeho písomný súhlas. Hotel si vyhradzuje právo osobitne spoplatniť také prístroje a zariadenia, ktoré nad obvyklú mieru zvyšujú náklady na dodávku energií alebo prevádzkové náklady hotela.

17. Za poruchy alebo poškodenia na technických zariadeniach hotela vznikajúce použitím týchto zariadení, zodpovedá v plnej miere organizátor /objednávateľ/ podujatia, ktorý je povinný uhradiť náklady spojené s uvedením do pôvodného stavu. Hotel je oprávnený prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tretích osôb vykonať kontrolu takýchto zariadení a opatrenia na predchádzanie, príp. zamedzenie vzniku takéhoto stavu a klient je povinný takéto opatrenia strpieť.

18. Za bezpečnosť používaných technických, elektronických alebo elektrických zariadení organizátora podujatia príp. jeho objednávateľa v plnej miere zodpovedá organizátor /objednávateľ/ podujatia.

19. Akýkoľvek vnesený dekoračný materiál alebo predmet musí zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Hotel je oprávnený vyžadovať stanovisko príslušných orgánov verejnej správy. V záujme predchádzania vzniku možnej škody je potrebné inštaláciu a umiestnenie vnesených materiálov a predmetov vopred dohodnúť s hotelom.

20. Prinesené výstavné a ostatné predmety musia byť po skončení podujatia okamžite odstránené. Pokiaľ organizátor alebo objednávateľ podujatia toto opomenie a predmety ponechá v miestnosti podujatia, hotel je oprávnený do času odstránenia týchto predmetov účtovať prenájom za miestnosť. Hotel je tiež oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie týchto predmetov na účet organizátora podujatia, príp. jeho objednávateľa bez toho, aby mu vznikla zmluva o úschove alebo uložení.

VII. Záloha na služby

1. Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, hotel je oprávnený požadovať zálohovú platbu nasledovne:

- pri individuálnych klientoch 100 % z celkovej ceny objednaných služieb, a to najneskôr 10 dní pred čerpaním služieb alebo konaním podujatia;

- pri skupinových rezerváciách do 10 izieb 100% z celkovej ceny objednaných služieb, a to najneskôr 15 dní pred čerpaním služieb alebo konaním podujatia;

- pri skupinových rezerváciách nad 10 izieb 50% z celkovej ceny objednaných služieb, a to najneskôr 30 dní pred čerpaním služieb alebo konaním podujatia, a ďalších 50% z ceny objednaných služieb najneskôr 15 dní pred čerpaním služieb alebo konaním podujatia;

- pri podujatí bez ubytovania s počtom do 50 osôb, 100 % z celkovej ceny objednaných služieb, a to najneskôr 14 dní pred konaním podujatia;

- pri podujatí bez ubytovania s počtom nad 50 osôb, 50% z celkovej ceny objednaných služieb, a to najneskôr 60 dní pred konaním podujatia, a ďalších 50% z ceny objednaných služieb najneskôr 30 dní pred konaním podujatia.

2. V prípade, že záloha nebude uhradená včas, hotel si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Pri zabezpečení svadby, oslavy, stužkovej slávnosti alebo obdobného podujatia súkromného charakteru je hotel oprávnený požadovať nevratnú zálohovú platbu vo výške 1 000 €, a to pri potvrdení záväznej objednávky. Úhrada zálohovej platby je potvrdením záväznosti zmluvy.

Uhradená záloha sa v prípade storna nevracia, slúži ako zmluvná pokuta - paušalizovaná náhrada škody /ušlý zisk/. Druhú zálohu vo výške 50 % z celkovej predpokladanej ceny služieb je nutné uhradiť najneskôr do 30 dní pred konaním podujatia. Doplatok do výšky skutočnej ceny služieb je klient povinný uhradiť do 48 hodín po skončení podujatia.

4. Hotel je oprávnený pri príchode klientov vyžadovať garanciu vo forme predautorizácie platobnej karty, prípadne zálohy v hotovosti. Pre garanciu úhrady skonzumovaného tovaru z  izbového minibaru /ak hotelové zariadenie túto službu poskytuje/ hotel vykoná pri ubytovaní klienta predautorizáciu v sume 50 € na pobyt. Presnú čiastku vo výške skutočnej konzumácie hotel zaúčtuje a vysporiada po kontrole minibaru v izbe, kde bol klient ubytovaný.

Rovnako hotel postupuje aj v prípade ohláseného záujmu klienta o pripisovanie účtu za konzumáciu a ostatné služby čerpané v hoteli na účet izby, v tomto prípade bude predautorizovaná suma 150 € na pobyt. V prípade, že bude predautorizovaná suma 150 € spotrebovaná, hotel má právo na ďalšiu predautorizáciu vo výške 150 €.

VIII. Odstúpenie, zrušenie objednávky. Storno podmienky

1. Klient má právo stornovať objednané služby alebo podujatie.

2. Pri stornovaní objednaných podujatí a služieb náleží hotelu odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je určený percentuálnou časťou stanovenej ceny služieb alebo podujatia, v závislosti od množstva osôb, pre ktoré je dojednané podujatie /služby/ a časového úseku, ktorý uplynul odo dňa stornovania služby alebo podujatia do plánovaného začiatku poskytovania služieb alebo podujatia.

3. Pokiaľ nie je stanovené alebo dohodnuté inak, storno poplatky určované z ceny služieb alebo podujatia sú nasledovné:

a.) Pri podujatiach bez ubytovania s počtom do 30 osôb je hotel oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky: 

- stornovanie medzi 31. – 60. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia 20 % predpokladanej ceny;

- stornovanie medzi 15. – 30. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia 30 % predpokladanej ceny;

- stornovanie medzi 8. – 14. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia 50 % predpokladanej ceny;

- stornovanie 7 a menej dní pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia 100 % predpokladanej ceny.

b.) Pri podujatiach bez ubytovania s počtom od 31 osôb je hotel oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky: 

- stornovanie medzi 61. – 90. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia až do 10 % predpokladanej ceny;

- stornovanie medzi 31. – 60. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia až do 20 % predpokladanej ceny;

- stornovanie medzí 14. – 30. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia až do 50 % predpokladanej ceny;

- stornovanie 14 a menej dní pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb alebo podujatia až do 100 % predpokladanej ceny.

 

4. Pokiaľ nie je stanovené alebo dohodnuté inak, pri ubytovaní individuálnych klientov je hotel oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky:

- stornovanie do 14.00 hodiny 1 deň pred plánovaným nástupom na pobyt bezplatné storno;

- stornovanie po 14.00 hodine 1 deň pred plánovaným nástupom na pobyt 100 % z ceny ubytovania prvej noci ubytovania za každú stornovanú izbu.

5. Pri skupinových rezerváciách ubytovania a iných služieb:

a.) Do 10 izieb je hotel oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky: 

- stornovanie medzi 22. – 30. dňom pred plánovaným nástupom na pobyt až do 25% z celkovej sumy objednaných služieb;

- stornovanie medzi 15. – 21. dňom pred plánovaným nástupom na pobyt až do 50% z celkovej sumy objednaných služieb;

- stornovanie medzi 8. – 14. dňom pred plánovaným nástupom na pobyt až do 75% z celkovej sumy objednaných služieb;

- stornovanie medzi 2. – 7. dňom pred plánovaným nástupom na pobyt až do 90% z celkovej sumy objednaných služieb;

- stornovanie 1 a menej dní pred plánovaným nástupom na pobyt až do 100% z celkovej sumy objednaných služieb.

b.) Od 11 izieb je hotel oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky: 

- stornovanie medzi 61. – 90. dňom pred plánovaným nástupom na pobyt až do 25% z celkovej sumy objednaných služieb;

- stornovanie medzi 31. – 60. dňom pred plánovaným nástupom na pobyt až do 50% z celkovej sumy objednaných služieb;

- stornovanie 30 a menej dní pred plánovaným nástupom na pobyt až do 100% z celkovej sumy objednaných služieb.

6. Náklady na hotelom objednané technické zariadenia pre potreby zabezpečenia podujatia v rozsahu nákladov, ktoré už hotelu vznikli a nebolo ich možné pokryť iným využitím, hradí klient v plnej výške.

7. Pri poskytovaní stravovacích služieb predpokladaná celková cena je súčtom dohodnutých cien za nápoje, jedlo, prenájom priestorov a poplatky za iné služby. Pokiaľ takáto cena ešte nebola pevne dohodnutá, pre výpočet platí vzorec: najnižšia cena menu na banket x počet osôb.

8. Zakúpené darčekové poukazy majú platnosť jeden rok. Platnosť poukazu začína dňom jeho vytvorenia a končí uplynutím jedného roka. Termín exspirácie poukazu je možné v prípade včas uplatnenej žiadosti predĺžiť maximálne však o 1 mesiac. Viacnásobné predĺženie nie je možné. V prípade nevyužitia zakúpeného darčekového poukazu je storno poplatok 100 % hodnoty poukazu. Zakúpený poukaz nie je možné refundovať ani vrátiť. Poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné finančné kompenzácie. Poukaz je určený na jednorazové použitie. Ak je hodnota objednávaných služieb a hodnota služieb čerpaných počas pobytu hosťa v hoteli nižšia ako hodnota poukazu, rozdiel sa nevracia. Ak je hodnota objednávaných služieb vyššia ako hodnota poukazu, vzniknutý rozdiel v cene je klient povinný uhradiť.

 

 

 

IX. Odstúpenie od zmluvy zo strany hotela

1. Hotel je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že bola dohodnutá rezervácia s možnosťou klienta do určitej doby odstúpiť od zmluvy bez povinnosti platby, hotel disponuje dopytom po takto rezervovaných izbách a klient na spätný dopyt hotela sa svojho práva na odstúpenie nezriekne.

2. Hotel je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:

- bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom z dôvodov uvedených v zmluve;

- klient netrvá na plnení zo strany hotela;

- klient má voči hotelu neuhradené už splatné záväzky;

- pri rezervácii bola dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas nesplnil, hotel však môže odstúpiť od zmluvy najneskôr do momentu splnenia záväzku klientom;

- sa vyskytli okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá /napr. vyššia moc/, ktoré robia splnenie zmluvy nemožným;

- služby alebo podujatie boli rezervované uvedením nepravdivých, zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov klienta alebo iných podstatných skutočností;

- má hotel opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie hotelových služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku, bezpečnosť alebo vážnosť hotela voči verejnosti bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľom resp. organizácii hotela.

X. Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

1. Hotel nezodpovedá za škodu spôsobenú na veciach, ktoré boli vnesené ubytovanými klientami alebo boli pre nich do hotela vnesené. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie, uchovanie vecí, alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkov hotela.

2. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá hotel len do výšky 332 EUR, v prípade ak boli uložené a uzamknuté na mieste na to určenom. Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr do desiateho dňa po dni, keď sa poškodený klient z hotela po ubytovaní odhlásil. (check-out)

3. Poskytnutím miesta na odstavenie vozidla na parkovisku nevzniká zmluva o úschove, resp. uložení. Za stratu alebo poškodenie motorových vozidiel odstavených alebo odsunutých na pozemku a ich príslušenstva hotel nezodpovedá.

4. Hotel nezodpovedá za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže ku škode došlo zo strany hotela v dôsledku jeho hrubej nedbanlivosti alebo úmyslu.

 

XI. Osobitné ustanovenia

1. V prípade pobytu s domácim zvieraťom je účtovaný poplatok za domáce zviera v dohodnutej výške 35 € s DPH za pobyt/noc, ubytovanie zvieraťa je podmienené potvrdeným písomným súhlasom hotela (e-mail).

2. Hotel je nefajčiarsky. Fajčenie v izbách je zakázané. Fajčiť môžete vo vyhradených priestoroch a to konkrétne v hotelovej záhrade alebo pred hotelom – vzťahuje sa aj na elektronické cigarety. V prípade porušenia tohto zákazu má hotel právo uložiť klientovi pokutu vo výške 150 € za každé zistené porušenie.

3. Do hotela nesmú byť vnesené žiadne látky nebezpečnej povahy /výbušniny a strelivo, žieraviny, jedy alebo toxické látky, infekčné alebo rádioaktívne materiály/.

4. Hotel môže prevziať správy, poštové zásielky a zásielky tovaru určené pre hostí. Zásielky hotelových hostí odošle na požiadanie klienta za úhradu.

5. Nájdené veci hotel posiela ďalej/späť len na žiadosť klienta. Tieto veci sa v hoteli uskladňujú po dobu maximálne troch mesiacov. Po uplynutí tejto doby predmety so zjavnou hodnotou budú odovzdané príslušným orgánom.

6. Ubytovať sa môžu deti v akomkoľvek veku:

a. dieťa do 6 rokov bez nároku na detskú postieľku alebo prístelku môže byť ubytované bez dodatočného poplatku;

b. dieťa od 7 – 12 rokov bez využitia prístelky môže byť ubytované za poplatok 15€ / osoba / noc;

c. osoba staršia ako 12 rokov bez využitia prístelky môže byť ubytovaná za poplatok 25 € / osoba / noc.

d. pre dieťa od 0 – 3 rokov poskytujeme detskú postieľku bez poplatku;

e. pre dieťa od 4 – 12 rokov a pre ďalšie dospelé osoby poskytujeme prístelku za poplatok 35 € / prístelka / noc.

7. Deti vo veku 13 rokov a staršie sa považujú za dospelých.

8. Ceny sa uvádzajú v mene € (EURO).

 

XII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

2. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo by sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.

3. Klienti pri realizácii objednávky potvrdzujú súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami hotela. Hotel si vyhradzuje právo na zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na dostupných miestach v priestoroch hotela a na stránkach hotela www.arkadyhof.sk.

 

 

 

Bratislava, 15.11.2022

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.