Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ  PORIADOK

 Na zabezpečenie správneho postupu pri vybavovaní reklamácií chýb výrobkov, tovaru a služieb poskytovaných a predávaných v prevádzkárňach verejného stravovania, ubytovacích závodoch a zariadeniach vydáva sa na základe § 29 ods.4 zákona č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode a vykonávacej vyhlášky č. 100/1982 Zb. tento reklamačný poriadok:

 Čl. 1 Právo na reklamáciu 

 1. Ak klient zistí, že predané pokrmy, nápoje, tovar, poskytnuté ubytovacie služby, alebo služby s ním súvisiace majú chybu, má právo tieto chyby reklamovať.

2. Chyby akosti pokrmov a nápojov určených na okamžitú spotrebu v prevádzkarni reklamuje klient počas konzumácie predovšetkým priamo u obsluhujúceho pracovníka, ktorý ihneď o reklamácii vyrozumie vedúceho prevádzkárne alebo ním povereného pracovníka.

V prípade, že chyby pokrmov a nápojov určených na okamžitú spotrebu v prevádzkárni sa týkajú množstva a hmotnosti, musia byť reklamované ešte pred začiatkom konzumácie .

3.Chyby  ostatného tovaru klient uplatní v prevádzkarni, kde tovar kúpil, bez zbytočného odkladu na základe dokladu o nákupe.

4. Nedostatky je treba uplatniť u vedúceho prevádzkárne alebo u jeho zástupu bez zbytočného odkladu, právo na reklamáciu zanikne pokiaľ nebolo uplatnené najneskôr do 15 dní od poskytnutej služby.

5. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o vykonaní služby(kópiu objednávky, faktúru a pod.), prípadne aj vec, u ktorej chyby reklamuje.

Čl.2 Vybavovanie reklamácií

 Vedúci alebo ním poverený pracovník prevádzkárne, ktorý prijíma reklamácie, je povinný informovať klienta o platných predpisoch  a normách pre poskytovanie služieb. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď alebo nepovažuje ju vedúci prevádzkárne alebo ním poverený pracovník za opodstatnenú, je povinný spísať s klientom záznam o reklamácii. V zázname uvedie presne označenie služby a čas, kedy bola poskytnutá, ďalej v čom klient vidí chybu a požiadavku, ako má byť reklamácia vybavená. Ak klient pri uplatňovaní reklamácií odovzdá vedúcemu prevádzkárne, alebo ním poverenému pracovníkovi písomný doklad alebo vec, ktorého chybu reklamuje, musí byť táto skutočnosť v zázname o reklamácií výslovne uvedená. Kópiu záznamu obdrží klient.

Čl.3 Postup pri vybavovaní reklamácie

O reklamácií chýb uvedených v čl. 2 ods. 2 musí rozhodnúť vedúci prevádzkárne alebo ním poverený pracovník  Ak zistí vedúci prevádzkarne alebo ním poverený pracovník, že reklamácia je opodstatnená, vybaví ju  sám. 

 Čl. 4 Spolupráca občana pri vybavení reklamácie

Je potrebné, aby klient poskytol pracovníkom prevádzkarne potrebnú spoluprácu k vybaveniu reklamácie, najmä podal pravdivé informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak si vyžaduje povaha veci, klient umožní pracovníkom prevádzkárne alebo organizácie prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na jeho ubytovanie, aby sa mohli presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

Čl.5 Vybavenie reklamácie

A. Stravovacie služby

1.Chyby potravín sa považujú za chyby neodstrániteľné. Ak sa  vyskytne chyba potraviny, má klient v rámci reklamácie právo požadovať výmenu potraviny.

2. Ak nie je na úseku stravovacích služieb dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera alebo teplota pokrmu alebo nápoja, má právo občan žiadať riadne a okamžité odstránenie chyby.

 

B. Ubytovacie služby

1. Na úseku ubytovacích služieb má právo klient vyžadovať riadne a včasné odstránenie chýb a to výmenou chybného alebo doplnenie drobného vybavenia izby.
2. Pokiaľ nie je možné odstrániť chyby technického charakteru v pridelenej izbe klientovi (porucha vykurovacieho systému, zlý prívod teplej vody, porucha v príkone elektrického prúdu a pod.) nemôže prevádzkareň ponúknuť klientovi iné, náhradné ubytovanie, a ak bude izba aj napriek týmto chybám prenajatá, má klient právo na zľavu zo základnej ceny izby.

 

 

Čl. 6 Doplnkový sortiment

 1.Zodpovednosť za chyby predaných vecí u doplnkového sortimentu sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2. Ak ide o chybu, ktorú je možno odstrániť, má klient právo, aby bola včas a riadne odstránená. Pokiaľ predaná vec ešte nebola použitá, môže klient namiesto odstránenia chyby žiadať o výmenu veci.

3.Ak ide o chybu, ktorú nie je možno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná, ako vec bez chyby, má  právo na výmenu veci. 


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.